Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van E-Ploy Advies B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Kievitdwarsstraat 30, 3514 VE Utrecht, hierna te noemen: E-PLOY.

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
E-PLOY: E-Ploy Advies B.V.;
opdrachtgever: de wederpartij van E-PLOY.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen E-PLOY en een opdrachtgever waarop E-PLOY deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met E-PLOY, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. De door E-PLOY gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 8 dagen, tenzij anders aangegeven. E-PLOY is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 8 dagen worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. E-PLOY zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Tenzij anders overeengekomen hanteert E-PLOY bij eerste aanvaarding van een opdracht een oriëntatieperiode. Deze periode bedraagt 6 weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na deze periode zal E-PLOY een plan van aanpak presenteren. Op basis van dit plan van aanpak kunnen tussen E-PLOY en opdrachtgever aanvullende overeenkomsten worden aangegaan en kan een nadere invulling van de werkzaamheden worden beschreven. In het plan van aanpak kunnen ook nadere afspraken en beperkingen in de uitvoering van de overeenkomst worden vastgelegd.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft E-PLOY het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan E-PLOY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan E-PLOY worden verstrekt. Indien
de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan E-PLOY zijn verstrekt, heeft E-PLOY het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Naast gegevens, zoals in het hiervoor vermelde artikel verstrekt de opdrachtgever E-PLOY ook alle autorisaties, instructies en informatie, noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst, zulks ter beoordeling van E-PLOY.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft E-PLOY voor de uitvoering van de overeenkomst een zogenaamde inspanningsverplichting. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, aanvaardt E-PLOY geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet realiseren van eventueel benoemde (resultaat)doelstellingen.
7. De hiervoor vermelde inspanningsverplichting geldt voor de werkzaamheden zoals schriftelijk overeengekomen in de overeenkomst of plan van aanpak, rekening houdend met de overgekomen duur en lengte van de werkzaamheden.
8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan E-PLOY de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever E-PLOY derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst of het plan van aanpak dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. E-PLOY zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal E-PLOY de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal E-PLOY daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal E-PLOY geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt E- PLOY zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door E-PLOY verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever zoals vooraf schriftelijk overeengekomen en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van E-PLOY worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. E-PLOY behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van E-PLOY op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
na het sluiten van de overeenkomst aan E-PLOY ter kennis gekomen omstandigheden die geven E-PLOY goede grond geven om aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan/zal voldoen;
indien E-PLOY de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is E-PLOY bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst
over te gaan, één en ander onverminderd het recht van E-PLOY schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever onverwijld, doch uiterlijk binnen 8 dagen na constatering schriftelijk te worden gemeld aan E-PLOY. Klachten zijn alleen gegrond indien deze betrekking hebben op verrichte werkzaamheden in een periode van 30 dagen voorafgaand aan de constatering.
2. Indien een klacht gegrond is, zal E-PLOY de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal E-PLOY slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van E-PLOY, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het uurtarief is exclusief BTW.
3. Naast het honorarium worden kosten, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebracht. Hierbij geldt voor gereisde kilometers binnen Nederland een vergoeding van
€ 0,70/km. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. De verschuldigde honoraria en bijkomende kosten zullen maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
5. Indien E-PLOY met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is E-PLOY niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, indien E-PLOY kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door E-PLOY aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van E-PLOY en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens E-PLOY onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
– over de eerste € 6.500,- 15%
– over het meerdere tot € 13.000,- 10% – over het meerdere tot € 32.500,- 8% – over het meerdere tot € 130.000,- 5% – over het meerdere 3%
2. Indien E-PLOY aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien E-PLOY aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van E-PLOY, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van E-PLOY beperkt tot de factuurwaarde van de periode waarin de schade in ontstaan, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Deze periode is beperkt tot maximaal 1 maand.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van E- PLOY of haar ondergeschikten.
4. E-PLOY is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen, ziekte en/of (bijzondere) verloven van medewerkers in het bedrijf van E-PLOY worden daaronder begrepen.
2. E-PLOY heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat E-PLOY haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van E-PLOY opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door E-PLOY niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien E-PLOY bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van E-PLOY is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft E-PLOY het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen E-PLOY en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.